BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 80 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 หมู่ 12 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า 22 22 0 0