BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรก50 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันดอนมูล ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 19 19 0 0
2 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บรก48 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่บอนเหนือ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง 20 20 0 0