BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 85 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลากลางบ้าน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย 15 15 0 0