BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 297 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดสว่างนาฮี หมู่ 7 ต.ศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
2 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 296 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ศาลาประชาธิปไตยบ้านภูทอง หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 18 18 0 0
3 0930155034204  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 291 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมุ่ 2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 10 0 0