BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034203  การประกอบอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 10-176 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 17 17 0 0