BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 02 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อบต.โคกปรง 21 21 0 0