BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 9 01 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.21 บ้านหนองบง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 21 21 0 0
2 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 8 05 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.21 บ้านหนองบง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
3 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 4 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 26 26 0 0