BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 294 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 12 12 0 0
2 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 115 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 21 21 0 0
3 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 116 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่ 9 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
4 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 85 10 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 24 24 0 0
5 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 69 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
6 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 26 14 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโสก หมู่ 10 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
7 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 27 14 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโสก หมู่ 10 ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0