BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 (2) 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา นายนารี ริมไธสง 20 16 4 0