BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 18-275 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
2 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 18-276 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 24 24 0 0
3 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 18-282 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0
4 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 18-266 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
5 0930155031601  การปักลวดลายบนฝืนผ้า 18-267 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0