BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ชก 12 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม 24 24 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ชก 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม 25 25 0 0