BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 219 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 7 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 19 16 3 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 138 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 23 22 1 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 114 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อาคาระเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 24 22 2 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 121 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 19 17 2 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 143 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.10 ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 24 24 0 0