BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 150 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดวังหันน้ำดึง ม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 0 30 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 35 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.วังยาง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 17 17 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 20 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.วังยาง อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 20 20 0 0