BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 97 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 วัดปางไคร้ หมู่ 9 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 18 18 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 57 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 20 20 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 56 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 บ้านห้วยสัก หมู่ 15 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล 23 23 0 0