BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 122 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 วัดแม่เฉย ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0