BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร อ.เมือง 21 21 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ 18 18 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ 18 18 0 0