BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 22 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 12 12 0 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 18 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดเขาน้อย 17 17 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 20 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา 15 15 0 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 21 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา 16 16 0 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 13 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.พระอาจารย์ 24 24 0 0
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 12 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อบต.ทรายมูล อ.เมืองนครนายก 17 17 0 0
7 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 11 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อบต.ท่าช้าง อ.เมือง 20 20 0 0
8 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 9 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ 26 26 0 0
9 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร อ.เมือง 21 21 0 0
10 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์แทน อ.องครักษ์ 18 18 0 0
11 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ 18 18 0 0