BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 15 9 6 0
2 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 10 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 บางยาง อ.บ้านสร้าง 22 22 0 0
3 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 13 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี 16 15 1 0
4 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 12 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง 17 17 0 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 11 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดบางเตย อ.บ้านสร้าง 16 15 1 0
6 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดบางเตย อ.บ้านสร้าง 15 15 0 0