BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 155 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ศาลาวัดไผ่รอบ ม.8 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 23 23 0 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 153 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 23 21 2 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 152 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 147 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดหนองน้ำเต้า ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 23 20 3 0
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 148 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 วัดไตรยางวนาราม ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 20 20 0 0
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 149 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดวังหันน้ำดึง ม.5 ต.วังแขม อ.คลองขลุง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 0 1 0 0
7 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 144 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศูนย์การเรียนรู้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาโล้น ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 0 30 1 0
8 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 111 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม.7 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 21 21 0 0
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 85 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 วัดท่าเยี่ยม ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 21 21 0 0
10 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 89 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
11 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 90 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดทุ่งใหญ่ ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0
12 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 63 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วัดบ้านไร่ ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 18 18 0 0
13 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 52 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 วัดสระยายชี ต.เนินปอ อ.สามง่ามจ.พิจิตร 24 22 2 0
14 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม 20 20 0 0