BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 6 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 วัดบ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก (พรมเช็ดเท้า) 20 12 8 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 5 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.13 บ.ชุมชนุมกลาง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(พรมเช็ดเท้า) 21 14 7 0