BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 21 21 0 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 20 20 0 0