BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 153 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 อบต.แม่พุง อ.วังชิ้น 19 19 0 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 293 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.4 ต.ร่องฟอง 21 21 0 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 287 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.ร่องฟอง 20 20 0 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 288 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ร่องฟอง 21 21 0 0
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 134 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ 19 19 0 0
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 241 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง 16 16 0 0
7 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 243 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.กาญจนา อ.เมือง 16 16 0 0
8 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 141 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 อบต.สรอย อ.วังชิ้น 22 22 0 0
9 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 154 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ศาลาวัดหนองบ่อ ม.4 ต.กาญจนา อ.เมือง 24 24 0 0
10 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 160 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น 19 19 0 0
11 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 114 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง 12 12 0 0
12 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 87 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กาญจนา อ.เมือง 16 16 0 0
13 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 393 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลวังหงส์ ต.วังหงส์ อ.เมือง จ.แพร่ 22 22 0 0