BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 124 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ทุ่งใต้สามัคคี ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 21 21 0 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 96 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 16 16 0 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 46 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 19 19 0 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 42 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลตรอน อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 20 20 0 0