BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า คพ 4-129 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 24 24 0 0