BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 96 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 25 23 2 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 97 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 กลุ่มสตรีสร้างชีวิตใหม่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 20 16 4 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 48 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 24 22 2 0