BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 332 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 24 23 1 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 329 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 321 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกแฝก ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 206 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านโคกแฝก ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 22 22 0 0
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 99 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ณ อบต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 72 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อ.แก้งคร้อง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
7 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 81 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบคา อ.แก้งคร้อง จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0
8 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 16 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 20 20 0 0