BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 3 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านหว้า ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 21 18 3 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 บ้านหว้า ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 21 12 9 0
3 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ม. 7 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย 19 15 4 0
4 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ม. 7 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย 24 24 0 0