BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 3 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง 12 12 0 0
2 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดเขาน้อย ต.พรหมณี 23 23 0 0