BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 5 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 สำนักงานบริหารราชการตำบลกะรุบี ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) 13 13 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) 0 18 0 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 3 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) 16 16 0 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) 19 19 0 0