BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 5 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ณ อาคารโรงฝึกงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 22 14 8 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอพักชาย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายประชา อามัดชา 22 13 9 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นายประชา อามัดชา 21 19 2 0