BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 7 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 วัดโคกนาว ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 20 20 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 8 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 18 18 0 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 6 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 วัดโคกนาว ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14 13 1 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 14 14 0 0
5 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 3 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดโคกนาว ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 23 23 0 0
6 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 2 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 14 14 0 0
7 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 0 18 0 0