BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-290 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-274 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 วัดกู่ ม.3 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 21 12 9 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-256 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ทศ.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 8 8 0 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-225 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 18 18 0 0
5 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18-148 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 22 22 0 0