BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 24 13 11 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 14 9 5 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 23 16 7 0