BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 9(012) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี 18 18 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4(006) 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี 20 19 1 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4(005) 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านคำน้อย ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี สุรชัย ยุกตรมย์ 23 23 0 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1(023) 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สุรชัย ยุกตรมย์ 17 17 0 0