BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 21 18 3 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเทศบาลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 19 19 0 0