BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 11 7 4 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 6 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 17 12 5 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0 17 2 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 2 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 21 4 0
5 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 25 0 0