BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 5 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 20 20 0 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 11 11 0 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 21 21 0 0
4 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สนพ.นนทบุรี 23 23 0 0