BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 11 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดใหญ่หนองโสน ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 20 20 0 0
2 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 4 04 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อบต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 21 20 1 0