BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก 19 19 0 0
2 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก 20 20 0 0