BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 10 15 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส 19 15 4 0
2 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 11 12 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก 19 19 0 0
3 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 8 18 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านหนองสะไน หมู่ที่8 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 21 21 0 0
4 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 7 07 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านค้อใหญ่ ต.กุดไห อ.กุดบาก 19 19 0 0
5 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 5 18 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส 19 15 4 0
6 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 3 17 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ต.กุดไห อ.กุดบาก 22 22 0 0
7 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก 20 20 0 0
8 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศาลาการเปรียญวัดค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก 20 20 0 0