BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153110101  การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 1 03 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม. 4 บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 23 14 9 0