BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 229 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอกรงปินัง ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา 20 16 4 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 208 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สถาบันพัฒาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา อ.รามัน จ.ยะลา มูฮำหมัดซุบรี เจ๊ะโด 27 18 9 0
3 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 199 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมพัฒรัฐ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา อับดูเลาะ เจ๊ะแต 22 19 3 0
4 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 172 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอรามัน ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา มูฮำหมัดซุบรี เจ๊ะโด 25 19 6 0