BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 2 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) 20 20 0 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) 18 18 0 0