BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 3 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.3 อ.หนองกุงศรี 18 13 5 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม ม.2 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท 20 11 9 0