BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 220 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 อบต.บุเปือย อ.น้ำยืน 16 16 0 0
2 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 221 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน 15 15 0 0