BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 44 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 18 18 0 0
2 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 45 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 17 17 0 0
3 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 3 08 มิถุนายน 2561 12 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ 10 9 1 0