BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 3 (12) 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ วัดหนองไผ่ล้อม ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 16 4 0