BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 1 04 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 14 13 1 0