BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 9 29 สิงหาคม 2561 07 กันยายน 2561 ม.3 บ้านกาเยาะมาตี ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 0 25 1 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 10 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 มัสยิดไซคุลอิสลาม ม.3 บ้านแยะ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 0 25 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 04 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ณ มัสยิดบ้านรามา ม. 5 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 21 11 10 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 04 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 มัสยิดนูรูลยากีน บ้านเปาะรามะ ม.2 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 25 19 6 0