BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.ยะหา จังหวัดยะลา 0 11 8 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 08 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ มัสยิด ม.2 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล นายอาหมาด กรมเมืองนิคม หนูสวัสดิ์ 1 1 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 02 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 22 14 8 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 08 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 อาคารหอประชุมพัฒนรัฐ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายอายามิง อีซอนายจิระพงศ์ จิตยากร 20 18 2 0