BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 22 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 วัดสถิตย์ชลธาร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 19 19 0 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 21 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อย 22 22 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 20 27 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0 17 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 14 09 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา 17 17 0 0
5 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 16 06 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 18 18 0 0
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 15 01 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วัดสถิตย์ชลธาร ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 17 16 1 0
7 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 13 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วัดควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 9 2 0
8 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 7 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์แรงงานอำเภอจะนะ ม.2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 20 20 0 0
9 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 03 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสวนบูรพาจารณ์ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 16 12 4 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 6 02 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติ ม.5 ต.ขุนตัดหวาน อ.จะนะ จ.สงขลา 16 13 3 0
11 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 25 มิถุนายน 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อ.นาทวี จ.สงขลา 0 22 1 0
12 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 21 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 วัดเกาะใหญ่ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุิ์ จ.สงขลา 0 19 2 0