BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 5 10 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อ.คลองท่อม 16 14 2 0
2 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 4 03 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 มัสยิดบ้านลิกี ม.3 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา 23 23 0 0
3 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 3 31 กรกฎาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง ตำบลคลองพน สมจิตร์ ช่วยดรชาญยุทธ เกิดขวัญ 0 12 0 0
4 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 09 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ชาญยุทธ เกิดขวัญสมจิตร์ ช่วยดร 13 12 1 0